ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಾರದೇಕೆ?

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ….? ಹೀಗೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ

Read more