ನಾನು ಕಂಡಂತ ಜನಮಿಡಿತ ಸಂಪಾದಕರು ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ | ಪಾಪು ಗುರು ಅವರ ಲೇಖನ

ಸುಮಾರು 1992 ರ ಇಸವಿ ಈಗಿನ ಜನತಾವಾಣಿ ಕಛೇರಿ ಆಗ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು .ಆಗ ನಾನಿನ್ನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು

Read more