“ರಾಧಾ ರಮಣ”ದ ರಮಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಜೀವಿ ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಧಾರಮನ ಧಾರವಾಯಿಯ ನಾಯಕ ನಟ ರಮಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ವಾಗೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಳಿಯ.ವಾಗೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವೀರಶ್ಯವ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ರಮನ್

Read more