ಶುಭ ಕೋರುತ್ತದೆ ಈ ಗಡಿಯಾರ

ಇದು ಕೇವಲ ಗಡಿಯಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾವೂ ಹೌದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಹೌದು. ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಯಿತೆಂದು ಕೂಗಿ

Read more