ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು “ಜನಮಿಡಿತ” ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದರು…..

ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ “ಜನಮಿಡಿತ” ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯೂ, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ

Read more