ನನ್ನವೇ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂಗು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ…

ಮಿತ್ರರೇ, ಈ “ಸಹಿಷ್ಣುತೆ” ಎಂಬ ಪದ ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ… ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಂತೂ, ಅಸಾಧ್ಯ

Read more